Regulaminy AMW 2021

Regulamin festiwalu AMW

 

Regulamin V Akademii Młodego Waltornisty

 

 1. Festiwal V Akademia Młodego Waltornisty (zwana dalej AMW 2021) odbędzie się w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach (POSM II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b) w dniach 4-5 czerwca 2021.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną AMW 2021 przeprowadzona zostanie w formie zdalnej (online).
 3. Organizatorami AMW 2021 są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej
  • Portal internetowy waltornia.pl
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach
  • Katedra Instrumentów Dętych Blaszanych i Perkusji Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
 4. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
  • 4 i 5 czerwca 2021 (piątek i sobota) – III Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista
  • 5 czerwca 2021 (sobota) – część koncertowa – soliści, zespoły, Chór Waltorniowy
 5. W trakcie AMW 2021 odbędzie się także cykl wykładów, seminariów i warsztatów.
 6. Zasady III Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, który odbędzie się w ramach AMW 2021 określa osobny regulamin.
 7. Festiwal przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 8. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie solistów, a w części koncertowej solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp). Na zakończenie planowany jest występ Chóru Waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu.
  Udział w Chórze Waltorniowym jest obowiązkowy.
 9. Nagrania materiału do przeglądu należy dokonać za pomocą kamery video, telefonu komórkowego lub innego urządzenia równoważnego rejestrującego obraz i dźwięk. Szczegóły techniczne zostaną opublikowane na stronie głównej amw.waltornia.pl
 10. Występ w charakterze solisty lub w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w części koncertowej – istnieje możliwość uczestniczenia tylko w Chórze Waltorniowym.
 11. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.
 12. Program występów niekonkursowych:
  – repertuar dowolny – czas trwania nie może przekroczyć 8 minut.
 13. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów.
 14. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.
 15. Zgłoszenie do festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej amw.waltornia.pl do dnia 21 maja 2021.
 16. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 17. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie amw.waltornia.pl do dnia 31 maja 2021.
 18. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów nagrań uczestników, pedagogów i akompaniatorów.
 19. Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności w formie filmu dostępnego na platformie YouTube i stronie amw.waltornia.pl
 20. Uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe związane z AMW 2021 m.in w celach archiwizacyjnych i promocyjnych w szczególności:
  1. wykonywaniem utworów konkursowych i koncertowych
  2. wykonywaniem utworów na koncercie laureatów
  3. wykorzystaniem wizerunku własnego
 21. Ochrona danych osobowych uczestników:
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia oraz promocji festiwalu AMW 2021 i jego przyszłych edycji
  2. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w festiwalu
  3. dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO). Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
  4. administratorem podanych danych będzie kierownik organizacyjny festiwalu AMW 2021 (kontakt mailowy amwkatowice@gmail.com).
  5. dane będą przechowywane przez okres 2 lat od daty ich podania. Dane laureatów i osób nagrodzonych będą przetwarzane do celów księgowych i podatkowych przez okres 6 lat. Adres mailowy będzie przechowywany przez okres 10 lat celem informowania o przyszłych edycjach festiwalu. Dane zostaną usunięte także wówczas, gdy otrzymamy od uczestnika takie żądanie.
  6. Dane osobowe uczestnika mogą zostać przekazane następującym podmiotom:
   1. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, nazwy szkoły, imienia i nazwiska pedagoga, imienia i nazwiska akompaniatora zostaną przekazane sekretarzowi konkursu w celach związanych z organizacją konkursu i jego przebiegiem
   2. dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, numer telefonu, zostaną przekazane akompaniatorom dyżurnym w celu kontaktu, ustalenia harmonogramu prób, weryfikacji programu konkursowego itp.
   3. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail mogą zostać przekazane sponsorom lub patronom, którzy zdecydują się przyznać nagrody lub wyróżnienia w ramach konkursu.
   4. dane wizerunkowe i biograficzne zostaną wykorzystane w celach archiwizacyjnych i marketingowych organizatora, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów promocyjnych, za pośrednictwem dowolnego medium, w tym w wersji elektronicznej w internecie, mediach społecznościowych oraz w formie drukowanej.
   5. dostęp do danych może mieć osoba obsługująca i serwisująca stronę internetową konkursu.
  7. podając dane osobowe, uczestnik prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do organu nadzorczego (PUODO).
  8. dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany z uwzględnieniem profilowania.
  9. w formularzu zgłoszenia konieczne jest zaakceptowanie (zaznaczenie) wszystkich zgód oznaczonych tzw. gwiazdką na przetwarzanie danych.
 22. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej amw.waltornia.pl.

 

 

 

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu
Młody Waltornista

w ramach V Festiwalu Akademia Młodego Waltornisty

 

 1. III Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (zwany dalej Konkursem) odbędzie się
  w dniach 4-5 czerwca 2021 w Zespole Szkół Muzycznych im. W. Kilara (Państwowa Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. K. Szymanowskiego, ul. Ułańska 7b)
  w Katowicach. Konkurs ma zasięg ogólnopolski.
 2. W związku z sytuacją epidemiczną Konkurs przeprowadzony zostanie w formie zdalnej
  (on-line).
 3. Organizatorami Konkursu są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej – organizator główny,
  • Zespół Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach – współorganizator.
 4. Celem Konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich gry oraz zachęcanie ich do dalszego kształcenia  muzycznego,
  • konfrontację poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
  • merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli,
  • popularyzację gry na waltorni wśród dzieci i młodzieży.
 5. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży uczącej się gry na waltorni w szkołach muzycznych na terenie całego kraju.
 6. W Konkursie nie mogą brać udziału uczniowie oraz osoby spokrewnione z członkami Jury.
 7. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w czterech grupach wiekowych:
  • I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2011 i później,
  • II grupa dla uczestników urodzonych w latach 2008-2010,
  • III grupa dla uczestników urodzonych w latach 2005-2007,
  • IV grupa dla uczestników urodzonych w latach 2001-2004.
 8. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Uczestnicy wykonują następujący program:
  • I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu do 5 minut,
  • II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 6-8 minut,
  • III grupa – dwa utwory dowolne (lub dwie części utworu cyklicznego) z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 8-12 minut.
  • IV grupa
   1. B. Anisimov – Poemat
   2. Jedna z pozycji do wyboru
   – W. A. Mozart – Koncert nr 1 D-dur KV 412 cz. I
   – W. A. Mozart – Koncert nr 2 Es-dur KV 417 cz. I
   – W. A. Mozart – Koncert nr 3 Es-dur KV 447 cz. I
   – W. A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur KV 495 cz. I
   – Fr. Strauss – Koncert nr 1 c-moll op. 8 cz. I
   – C. Saint-Saens – Morceau de Concert op. 94 cz. I
   – K. Matys – Konzeststück nr 2 op. 24 cz. I
   – R. Strauss – Koncert nr 1 Es-dur op. 11 cz. I
   Nie jest wymagane wykonanie repertuaru z pamięci.
 9. Nagrania materiału do przeglądu należy dokonać za pomocą kamery video, telefonu komórkowego lub innego urządzenia równoważnego rejestrującego obraz i dźwięk.
  Nagrania należy dokonać w poziomie kadrując obraz w taki sposób, aby widoczna była sylwetka grającego (solisty) oraz akompaniatora przy zachowaniu marginesów od góry oraz z lewej i prawej strony. Format nagrania: plik mp4, mov lub równoważny w możliwie wysokiej jakości.
 10. Nie dopuszcza się montażu. Nagranie powinno zawierać prezentację całego repertuaru w jednym ujęciu – bez cięcia. Nie dopuszcza się cięcia pomiędzy utworami. Uczestnik pomiędzy utworami nie może opuścić kadru.
 11. Plik z prezentacją opisany imieniem i nazwiskiem uczestnika należy przesłać za pomocą dowolnego kanału (Wetranfer, Google Drive, One Drive, iCloud lub równoważnego) na adres amwkatowice@gmail.com do dnia 28 maja 2021.
 12. Pliki prezentacyjne zebrane w odrębne filmy (osobno dla każdej kategorii wiekowej) zostaną udostępnione Jurorom w określonym w harmonogramie dniu przesłuchań za pomocą linków.
 13. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie trzyosobowym powołane przez Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. Skład komisji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej współorganizatora oraz stronie Konkursu amw.waltornia.pl.
 14. Członkowie i Sekretarz Jury zobligowani są do uczestnictwa w posiedzeniu przed rozpoczęciem przesłuchań oraz w obradach po ich zakończeniu.
  Posiedzenia i obrady odbywają się odrębnie dla każdej z kategorii wiekowych
  Merytorycznymi pracami posiedzeń kieruje Przewodniczący Jury. Ze względu na zdalną formę Konkursu (on-line) obrady odbędą się za pośrednictwem jednego z ogólnodostępnych komunikatorów internetowych.
 15. Na posiedzeniu poprzedzającym przesłuchania konkursowe, odczytywany i w razie konieczności omawiany jest Regulamin.
 16. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są w głosowaniu podczas posiedzeniu Jury większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decydujące zdanie posiada Przewodniczący.
 17. Ocena członka Jury uznawana jest za ważną tylko w przypadku wysłuchania i ocenienia wszystkich uczestników danej grupy wiekowej.
 18. Członkowie Jury oceniają uczestników według następujących kryteriów, biorąc pod uwagę wiek oraz ilość lat nauki:
  • aparat gry,
  • intonacja i jakość brzmienia,
  • interpretacja i stylowość wykonania,
  • prawidłowy dobór repertuaru,
  • prezentacja sceniczna.
 19. Uczestnicy oceniani są w skali od 1 do 25 punktów:
  • 25 – celujący
  • 24-21 – bardzo dobry
  • 20-16 – dobry
  • 15-13 – dostateczny
  • 12-11 – dopuszczający
  • 10-1 – niedostateczny
 20. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji danej grupy wiekowej, członkowie Jury za pośrednictwem formularza internetowego wypełniają Indywidualne Karty Punktacyjne Jury.
 21. Punktacja indywidualna Jurora przenoszona jest na Zbiorczą Kartę Punktacyjną.
 22. Ocenę Uczestnika stanowi średnia arytmetyczna ocen wszystkich Jurorów, zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku. Obliczenia dokonywane są przez Sekretarza Jury.
 23. Na podstawie Zbiorczej Karty Punktacyjnej sporządza się wyniki Konkursu, wyłania Laureatów oraz przyznaje Nagrody i Wyróżnienia. Po podliczeniu ocen uczestników,
  na posiedzeniu po zakończeniu przesłuchań, członkowie Jury otrzymują wykaz średnich ocen od najwyższej do najniższej, bez podania odpowiadających tym ocenom nazwisk uczestników. Na podstawie tej punktacji Jury podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród
  i Wyróżnień oraz wyznacza uczestników do występu podczas Koncertu Laureatów prezentacji nagrań w formie koncertu na stronie amw.waltornia.pl.
 24. Laureat Konkursu – należy przez to rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie uzyskał I, II lub III Nagrodę.
 25. W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III Nagrodę oraz Wyróżnienia.
  Dopuszcza się przyznanie równorzędnych Nagród i Wyróżnień. Jury może także dokonać innego niż powyższy podziału Nagród i Wyróżnień (np. nie przyznać II Nagrody).
 26. Najniższym progiem punktacyjnym dla kolejnych Nagród i Wyróżnień jest uzyskanie średniej ocen:
  • minimum 22,00 pkt. – I Nagroda
  • minimum 21,00 pkt. – II Nagroda
  • minimum 20,00 pkt. – III Nagroda
  • minimum 19,00 pkt. – Wyróżnienie
 27. Po dokonaniu podziału nagród i wyróżnień Sekretarz Jury podaje do wiadomości członków Jury nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych.
 28. Pełne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości po zakończeniu przesłuchań oraz ocenieniu wszystkich grup wiekowych. Informacja o sposobie przeprowadzenia ogłoszenia wyników zostanie umieszczona na stronie współorganizatora oraz stronie internetowej Konkursu (amw.waltornia.pl) przed rozpoczęciem wydarzenia.
 29. Uczestnicy, którzy uzyskali miejsca I, II i III otrzymują tytuł Laureata III Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista oraz uzyskują uprawnienia, o których mowa odpowiednio w art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub przepisach wydanych na podstawie art. 162 tej ustawy.
 30. W oparciu o Zbiorczą Kartę Punktacyjną sporządza się Protokół Konkursu, zawierający wyniki, wnioski oraz uwagi Komisji dotyczące prezentacji uczestników.
 31. Obrady Jury są tajne. Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów nie zostaną podane do publicznej wiadomości. Członkowie Jury zobowiązani są do zachowania poufności dotyczącej przebiegu obrad. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 32. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej amw.waltornia.pl do dnia 14 maja 2021 zawierającego następujące dane: 1) imię i nazwisko uczestnika; 2) wiek uczestnika; 3) nazwę i adres szkoły artystycznej lub instytucji nie objętej systemem szkolnictwa artystycznego, do której uczestnik uczęszcza; 4) klasę, do której uczestnik uczęszcza; 5) grupę, w której uczestnik zamierza brać udział; 6) ilość lat nauki gry na waltorni; 7) imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego uczestnika konkursu; 8) imię i nazwisko nauczyciela akompaniatora; 9) program artystyczny przygotowany przez uczestnika; 10) inne dane organizacyjne.
 33. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu i jego przyszłych edycji. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych zgodnie z Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody odbywa się drogą elektroniczną w stosownym punkcie formularza zgłoszeniowego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie amw.waltornia.pl.
 34. Występy uczestników ułożone zostaną w porządku alfabetycznym.
 35. Organizatorzy nie pokrywają kosztów rejestracji materiału konkursowego.
 36. Występy Konkursowe będą otwarte dla publiczności. Na stronie internetowej amw.waltornia.pl upublicznione zostaną linki do prezentacji konkursowych.
 37. Uczestnicy Konkursu mają obowiązek występu w Chórze Waltorni V Festiwalu Akademia Młodego Waltornisty oraz wykonania napisanego na tę okoliczność utworu.
  Szczegółowe informacje na stronie waltornia.pl