Regulaminy AMW 2016

 

Regulamin AMW 2016

 1. Festiwal III Akademia Młodego Waltornisty (zwana dalej AMW) odbędzie się w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach w dniach 18 i 19 czerwca 2016.
 2. Organizatorami AMW są:
  – Centrum Edukacji Artystycznej,
  – Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej im.   K. Szymanowskiego w Katowicach,
  – portal internetowy waltornia.pl,
  – Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach,
  – Fundacja Młoda Muzyka Śląska.
 3. Organizatorzy przewidują dwie części wydarzenia:
  – 18 czerwca 2016 (sobota) – Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista
  – 19 czerwca 2016 (niedziela) – część koncertowa
 4. Zasady Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, który odbędzie się w ramach AMW określa osobny regulamin.
 5. W Festiwalu mogą brać udział dzieci i młodzież (nie starsza niż urodzone w 2000 roku) ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 6. Opłata wpisowa za udział w obydwu dniach Festiwalu wynosi 50 PLN.
 7. W przypadku uczestnictwa w jednym dniu imprezy (konkurs lub część koncertowa), opłata wynosi 30 PLN
  Opłatę wpisową należy uiścić do dnia 20 maja 2016 na konto:Fundacja Młoda Muzyka Śląska
  Bank PKO BP
  04 1020 2313 0000 3402 0116 8376.W tytule przelewu prosimy dopisać:
  AMW 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika.
 8. Organizatorzy zapraszają do udziału w konkursie solistów a w części koncertowej solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp.). Na zakończenie planowany jest występ chóru waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników festiwalu.
  Udział w chórze waltorni jest obowiązkowy.
 9. Występ solowy czy w zespole kameralnym nie jest warunkiem uczestnictwa w części koncertowej – istnieje możliwość uczestniczenia tylko w chórze waltorni.
 10. Występ solowy nie wyklucza ewentualnego udziału w zespole kameralnym.
 11. Prezentacje koncertowe (nie konkursowe) odbędą się w trzech grupach wiekowych:
  – I grupa – dla urodzonych w latach 2006 i później,
  – II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2005,
  – III grupa – dla urodzonych w latach 2000-2002.
 12. Program:
  – I grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut,
  – II grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut,
  – III grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut.
 13. W uzasadnionych przypadkach, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do skrócenia programów występów solowych.
 14. Uczestnicy części koncertowej występują z własnym akompaniatorem lub z akompaniatorem dyżurnym zapewnionym przez Organizatorów. Opłata za akompaniatora dyżurnego wynosi 30 PLN i zawiera jedną próbę do 10 minut i występ estradowy.
 15. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez organizatorów.
 16. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl do dnia 5.06.2016.
 17. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki.
 18. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przybycia pod opieką osoby pełnoletniej.
 19. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.
 20. Zgłoszenie do Festiwalu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 15 kwietnia 2016.
  Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Festiwalu i jego przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora.
 21. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl.
 22. Wszystkie prezentacje są otwarte dla publiczności.

 

 

Regulamin Konkursu Młody Waltornista

 1. Ogólnopolski Konkurs Młody Waltornista (zwany dalej Konkursem) odbędzie się 18 czerwca 2016 w Filharmonii Śląskiej im. H.M. Góreckiego w Katowicach w ramach III Akademii Młodego Waltornisty (zwanej dalej AMW).
 2. Organizatorami Konkursu są:
  – Centrum Edukacji Artystycznej,
  – portal internetowy waltornia.pl,
  – Filharmonia Śląska im. H. M. Góreckiego w Katowicach,
  – Fundacja Młoda Muzyka Śląska.
 3. Celem Konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  – stworzenie możliwości prezentacji umiejętności gry uczniów oraz zachęcanie ich do kształcenia muzycznego,
  – konfrontację poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
  – merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli,
  – popularyzację waltorni wśród dzieci i młodzieży,
 4. W Konkursie mogą brać udział soliści – dzieci i młodzież (nie starsza niż urodzone w 2000 roku) ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz innych instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna).
 5. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w trzech grupach wiekowych:
  – I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2006 i później,
  – II grupa dla uczestników urodzonych w latach 2003-2005,
  – III grupa dla uczestników urodzonych w latach 2000-2002.
 6. Uczestnicy Konkursu wykonują następujący program :
  – I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu do 5 minut,
  – II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 5 -8 minut,
  – III grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 8-10 minut.
 7. W skład Jury wchodzą nauczyciele uczniów biorących udział w Konkursie. Nadzór merytoryczny nad pracą Jury sprawuje Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej w Katowicach. Pracę Jury Konkursu określa osobny dokument.
 8. Uczestnicy Konkursu występują z własnym akompaniatorem lub z akompaniatorem dyżurnym zapewnionym przez Organizatorów. Opłata za akompaniatora dyżurnego wynosi 30 PLN i zawiera jedną próbę do 15 minut i występ estradowy.
 9. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów własnych i opiekunów.
 10. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.amw.waltornia.pl do dnia 15 kwietnia 2016.
 11. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu i jego przyszłych edycji, a także wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych Organizatora Konkursu oraz AMW.
 12. Opłatę wpisową należy uiścić do dnia 20 maja 2016 na konto:Fundacja Młoda Muzyka Śląska
  Bank PKO BP
  04 1020 2313 0000 3402 0116 8376.W tytule przelewu prosimy dopisać: AMW 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika.
 13. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatorów. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie www.amw.waltornia.pl do dnia 5 czerwca 2016.
 14. Przesłuchania konkursowe są otwarte dla publiczności.

 

 

Regulamin pracy Jury

 1. W skład Jury wchodzą nauczyciele uczniów biorących udział w Konkursie. Udział w obradach Jury jest NIEODPŁATNY.
 2. Uczestnicy klasyfikowani są w trzech kategoriach wiekowych:
  – I – urodzeni w 2006 roku i młodsi,
  – II – urodzeni 2003-2005,
  – III – urodzeni 2002-2000.
 3. Nauczyciel ma prawo być członkiem Jury w grupie, w której udział bierze jego uczeń.
  Udział w Jury jednej grupy, nie wyklucza udziału w Jury pozostałych grup.
 4. Przewodniczącym Jury jest prof. dr hab. Wiesław Grochowski (AM Katowice),
  Wiceprzewodniczącą Jury jest mgr Maryla Limanowska (ZSM Częstochowa),
  Sekretarzem Jury jest mgr Waldemar Matera (ZPSM Bielsko-Biała i ZSM Ruda Śląska).
 5. Członkowie Jury zobligowani są do uczestnictwa w posiedzeniu Jury przed rozpoczęciem
  przesłuchań oraz w obradach po ich zakończeniu. Posiedzenia i obrady odbywają się
  indywidualnie dla każdej z kategorii wiekowych. Jury obraduje pod przewodnictwem
  Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącej.
 6. Na posiedzeniu poprzedzającym przesłuchania, Jury zatwierdza Regulamin Pracy Jury.
  Zgłoszone poprawki są uchwalane większością głosów. W przypadku równej ilości głosów
  decyduje głos Przewodniczącego.
 7. Ocena Jurora uznawana jest za ważną tylko w przypadku wysłuchania i ocenienia
  WSZYSTKICH uczestników danej grupy wiekowej.
 8. Członek Jury nie ocenia własnego ucznia i osób bezpośrednio spokrewnionych.
 9. Jurorzy oceniają uczestników według następujących kryteriów:
  – aparat gry,
  – intonacja i jakość brzmienia,
  – interpretacja i stylowość wykonania,
  – prawidłowy dobór repertuaru,
  – prezentacja sceniczna.
 10. Uczestnicy oceniani są w skali od 1 do 25 punktów w oparciu o skalę:
  – 25 – celujący
  – 24-21 – bardzo dobry
  – 20-16 – dobry
  – 15-13 – dostateczny
  – 12-10 – dopuszczający
  – 9-1 – niedostateczny.
 11. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji danej grupy członkowie Jury wypełniają Indywidualne
  Karty Punktacyjne. Karta punktacyjna bez podpisu Jurora jest nieważna.
 12. Punktacja indywidualna przenoszona jest na zbiorczą kartę punktacyjną. Obliczenia wyników
  dokonywane są w Sekretariacie Konkursu przez Sekretarza Jury po wysłuchaniu wszystkich
  uczestników danej grupy wiekowej.
 13. Ocenę Uczestnika stanowi średnia arytmetyczna ocen wszystkich Jurorów
  po odrzuceniu jednej najwyższej i jednej najniższej (w przypadku, gdy Jury będzie liczyć do
  10 osób) lub dwóch najwyższych i dwóch najniższych (w sytuacji, gdy Jury liczyć będzie
  powyżej 10 osób).
 14. Na podstawie zbiorczej karty punktacyjnej sporządza się wyniki Konkursu, wyłania
  Laureatów oraz przyznaje Nagrody i Wyróżnienia. Po podliczeniu średnich arytmetycznych
  ocen uczestników, na posiedzeniu po zakończeniu przesłuchań, Jurorzy otrzymują wykaz
  średnich ocen od najwyższej do najniższej, jednakże bez podania odpowiadających tym
  ocenom nazwisk uczestników. Na podstawie tej punktacji Jury podejmuje o przyznaniu
  Nagród i Wyróżnień.
 15. Dopuszcza się przyznanie równorzędnych Nagród i Wyróżnień.
 16. W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III Nagrodę oraz:
  – Wyróżnienia I, II i III stopnia w I kategorii wiekowej,
  – Wyróżnienia I i II stopnia w II kategorii wiekowej,
  – Wyróżnienia w III kategorii wiekowej.
 17. Jury może także dokonać innego niż powyższy podziału Nagród i Wyróżnień
  (np. nie przyznać II Nagrody).
 18. Po dokonaniu podziału nagród i wyróżnień Sekretarz Jury podaje do publicznej wiadomości
  listę osób nagrodzonych i wyróżnionych, z zaznaczonymi osobami przewidzianymi do
  występu laureatów podczas Koncertu Galowego III AMW.
 19. Pełne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Koncertu
  Galowego III AMW.
 20. W oparciu o zbiorczą kartę punktacyjną sporządza się Protokół Konkursu, zawierający
  wyniki, wnioski oraz uwagi Jury dotyczące prezentacji uczestników.
 21. Obrady Jury są tajne. Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów nie zostaną podane do
  publicznej wiadomości.
 22. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.