Regulamin Konkursu

Regulamin

Regulamin Międzynarodowego Konkursu
Młody Waltornista

 

 1. Międzynarodowy Konkurs Młody Waltornista (zwany dalej Konkursem) odbędzie się w dniach 24-25 marca 2023 w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach, ul. Ułańska 7b w ramach VI Akademii Młodego Waltornisty.
 2. Konkurs jest kontynuacją Ogólnopolskiego Konkursu Młody Waltornista, którego trzy edycje odbyły się w latach 2016, 2018 oraz 2021.
 3. Organizatorami Konkursu są:
  • Centrum Edukacji Artystycznej – Organizator główny
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. W. Kilara w Katowicach – Współorganizator
 4. Celem Konkursu jest propagowanie kultury muzycznej poprzez:
  • stworzenie uczniom możliwości prezentacji ich gry oraz zachęcanie ich do dalszego kształcenia muzycznego,
  • konfrontację poziomu oraz poszukiwań repertuarowych i wykonawczych,
  • merytoryczną wymianę doświadczeń nauczycieli,
  • popularyzację gry na waltorni wśród dzieci i młodzieży.
 5. W Konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych oraz w instytucjach nie objętych systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna). Konkurs ma zasięg międzynarodowy.
 6. Uczestnicy Konkursu klasyfikowani będą w czterech grupach wiekowych:
  • I grupa dla uczestników urodzonych w roku 2013 i później,
  • II grupa dla uczestników urodzonych w latach 2010-2012,
  • III grupa dla uczestników urodzonych w latach 2007-2009,
  • IV grupa dla uczestników urodzonych w latach 2002-2006.
 7. Do udziału w Konkursie nie dopuszcza się udziału studentów Akademii Muzycznych, Uniwersytetów Muzycznych lub jakichkolwiek innych placówek muzycznych edukacji artystycznej szczebla wyższego.
 8. W Konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci I nagród poprzednich edycji, chyba, że występują w wyższej kategorii wiekowej.
 9. Konkurs jest wydarzeniem jednoetapowym. Uczestnicy wykonują następujący program:
  • I grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu do 5 minut,
  • II grupa – jeden lub dwa utwory dowolne z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 6-8 minut,
  • III grupa – dwa utwory dowolne (lub dwie części utworu cyklicznego) z akompaniamentem fortepianu. Czas trwania całego programu 8-12 minut.
  • IV grupa
   1. E. Bozza – Chant Lointain
   2. Jedna z pozycji do wyboru:
    – W. A. Mozart – Koncert nr 1 D-dur KV 412 cz. I
    – W. A. Mozart – Koncert nr 2 Es-dur KV 417 cz. I
    – W. A. Mozart – Koncert nr 3 Es-dur KV 447 cz. I
    – W. A. Mozart – Koncert nr 4 Es-dur KV 495 cz. I
    – Fr. Strauss – Koncert nr 1 c-moll op. 8 cz. I
    – C. Saint-Saens – Morceau de Concert op. 94 cz. I
    – K. Matys – Konzeststück nr 2 op. 24 cz. I
    – R. Strauss – Koncert nr 1 Es-dur op. 11 cz. I

  Nie jest wymagane wykonanie repertuaru z pamięci

 10. Uczestnicy występują z własnymi akompaniatorami. Organizatorzy mogą zapewnić odpłatnie akompaniatora na czas trwania konkursu (koszt 100 PLN zawiera jedną maksymalnie 20 minutową próbę i jeden występ).
 11. Uczestników Konkursu oceniać będzie Jury w składzie 3 osób powołane przez Organizatora. Skład komisji zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej organizatora.
 12. Jury Konkursu pracuje pod kierunkiem Przewodniczącego. Ewentualne kwestie sporne rozstrzyga się w głosowaniu jawnym. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 13. Sekretarzem Konkursu będzie osoba wyznaczona przez Współorganizatora.
 14. Członkowie i Sekretarz Jury zobligowani są do uczestnictwa w posiedzeniu przed rozpoczęciem przesłuchań oraz w obradach po ich zakończeniu. Posiedzenia i obrady odbywają się indywidualnie dla każdej z kategorii wiekowych. Obrady Jury są tajne. Wyniki głosowań poszczególnych Jurorów nie zostaną podane do publicznej wiadomości.
 15. Jury pracuje w oparciu o Regulamin zatwierdzony przez Centrum Edukacji Artystycznej.
 16. Ocena członka Jury uznawana jest za ważną tylko w przypadku wysłuchania i ocenienia wszystkich uczestników danej grupy wiekowej.
 17. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie oraz osoby spokrewnione z członkami i Przewodniczącym Jury.
 18. Członkowie Jury oceniają uczestników według następujących kryteriów:
  • aparat gry,
  • intonacja i jakość brzmienia,
  • interpretacja i stylowość wykonania,
  • prawidłowy dobór repertuaru,
  • ilość lat nauki,
  • wiek uczestnika,
  • prezentacja sceniczna.
 19. Uczestnicy oceniani są w skali od 1 do 25 punktów w oparciu o skalę:
  • 25 – celujący
  • 24-21 – bardzo dobry
  • 20-16 – dobry
  • 15-13 – dostateczny
  • 12-10 – dopuszczający
  • 9-1 – niedostateczny.
 20. Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji danej grupy członkowie Jury wypełniają Indywidualne Karty Punktacyjne Jury. Karta punktacyjna bez podpisu członka Jury jest nieważna.
 21. Punktacja indywidualna Jurora przenoszona jest na Zbiorczą Kartę Punktacyjną w celu wyciągnięcia średniej punktów. Obliczenia wyników dokonywane są przez Sekretarza Jury.
 22. Na podstawie średniej punktów wynikającej ze Zbiorczej Karty Punktacyjnej sporządza się wyniki Konkursu, wyłania Laureatów oraz przyznaje Nagrody i Wyróżnienia. Po podliczeniu średniej uczestników, na posiedzeniu po zakończeniu przesłuchań, członkowie Jury otrzymują wykaz średnich ocen od najwyższej do najniższej, bez podania odpowiadających tym ocenom nazwisk uczestników. Na podstawie tej punktacji Jury podejmuje decyzję o przyznaniu Nagród i Wyróżnień oraz wyznacza uczestników do występu podczas Koncertu Laureatów.
 23. Po dokonaniu podziału nagród i wyróżnień Sekretarz Jury podaje do wiadomości członków Jury nazwiska osób nagrodzonych i wyróżnionych. Po akceptacji Jury lista ta zostaje upubliczniona.
 24. Laureat konkursu, którego organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej otrzymuje uprawnienia, o których jest mowa w:
  • art. 44zh ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zwolnienie z egzaminu promocyjnego w szkole artystycznej z najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną),
  • art. 132 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (przyjmowanie w pierwszej kolejności do szkół ponadpodstawowych),
  • przepisach wydanych na podstawie art. 162 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (sposób przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów podczas postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych).
 25. W każdej kategorii wiekowej przyznaje się I, II i III Nagrodę oraz Wyróżnienia. Dopuszcza się przyznanie równorzędnych Nagród i Wyróżnień. Jury może także dokonać innego niż powyższy podziału Nagród i Wyróżnień (np. nie przyznać II Nagrody).
 26. Warunkiem uzyskania kolejnych Nagród i Wyróżnień jest osiągnięcie pułapu średniej ocen:
  • 23,00 pkt. – I Nagroda
  • 22,00 pkt. – II Nagroda
  • 21,00 pkt. – III Nagroda
  • 19,00 pkt. – Wyróżnienie
 27. Dopuszcza się przyznanie nagród pozaregulaminowych.
 28. W oparciu o Zbiorczą Kartę Punktacyjną sporządza się Protokół Konkursu, zawierający wyniki, wnioski oraz uwagi Komisji dotyczące prezentacji uczestników.
 29. Pełne wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości podczas Koncertu Galowego Festiwalu VI Akademia Młodego Waltornisty (26 marca 2023; AM w Katowicach).
 30. Decyzja Jury jest ostateczna i niepodważalna.
 31. Zgłoszenie do Konkursu odbywa się poprzez przesłanie wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://amw.waltornia.pl do dnia 24 lutego 2023 zawierającego następujące dane:
  • imię i nazwisko uczestnika
  • wiek uczestnika
  • nazwę i adres szkoły artystycznej lub instytucji nie objętej systemem szkolnictwa artystycznego, do której uczestnik uczęszcza
  • klasę, do której uczestnik uczęszcza
  • grupę, w której uczestnik zamierza brać udział
  • ilość lat nauki gry na waltorni
  • imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego uczestnika konkursu
  • imię i nazwisko nauczyciela akompaniatora
  • program artystyczny przygotowany przez uczestnika
  • inne dane organizacyjne.
 32. Uczestnicy występować będą w kolejności ustalonej przez Organizatorów. Aktualne informacje dotyczące Konkursu będą sukcesywnie umieszczane na stronie httpa://amw.waltornia.pl. Szczegółowy harmonogram imprezy i lista uczestników zostaną umieszczone na stronie https://amw.waltornia.pl do dnia 12 marca 2023. Ze względów organizacyjnym podana kolejność występów nie ulegnie zmianie.
 33. Udział w Konkursie dla uczestników z Polski jest bezpłatny. Dla uczestników zza granicy opłata wpisowa wynosi 40 euro. Opłaty wpisowej należy dokonać do dnia 24 lutego 2023 na konto: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach 87 1010 1212 3175 7313 9134 0000. W tytule przelewu należy wpisać: International Competition Young Horn Player, imię i nazwisko uczestnika. Dokument potwierdzający dokonanie opłaty należy przesłać droga internetową za pomocą formularza zgłoszenia.
 34. Organizatorzy NIE pokrywają kosztów: dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników, pedagogów, akompaniatorów i opiekunów.
 35. Przesłuchania Konkursowe są otwarte dla publiczności.
 36. Wyznaczeni przez Organizatorów Laureaci Konkursu zobowiązani są do nieodpłatnego występu podczas Koncertu Galowego Festiwalu VI AMW w dniu 26 marca 2023.
 37. Konkurs może zostać odwołany z przyczyn niezależnych od Organizatorów. W takim przypadku uczestnikom zostaną zwrócone koszty opłaty wpisowej.
 38. W uzależnieniu od sytuacji epidemicznej Organizator zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości konkursu do sieci internetowej. W razie zaistnienia takiej sytuacji informacja o sposobie oraz terminach przeprowadzenia Konkursu zamieszczona zostanie na stronie internetowej https://amw.waltornia.pl.
 39. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach związanych z organizacją Konkursu i jego przyszłych edycji. Jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku i dokonania nagrania występów uczestnika m.in. do celów promocyjnych i archiwalnych zgodnie z Art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Wyrażenie zgody odbywa się drogą elektroniczną w stosownym punkcie formularza zgłoszeniowego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie https://amw.waltornia.pl.
 40. W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r), zwanego dalej RODO, informuje się, że współadministratorami przetwarzanych danych osobowych są:
  • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara, ul. Ułańska 7b, 40-887 Katowice, reprezentowana przez Dyrektora. Kontakt: tel. 32 250 63 71, email: sekretariat@zpsm.edu.pl. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Piotr Krym (606257505) jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych w zakresie przygotowania i przeprowadzenia niniejszego konkursu.
  • Centrum Edukacji Artystycznej ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora. Kontakt: tel. 224210621, email: sekretariat@cea.art.pl. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: https://www.gov.pl/web/cea/ochrona-danych-osobowych jest administratorem wszystkich danych osobowych niezbędnych do zrealizowania zadań organizatora konkursu określonych przepisami prawa (Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o Systemie Oświaty – Dz. U. 2020, poz. 1327, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych – Dz.U. 2019 poz. 2328 ze zm.), w tym wynikających ze sprawozdawczości wykonawcy wobec organizatora. Pozostałe prawa przysługujące osobie dostępne na: https://www.gov.pl/web/cea/ochrona-danych-osobowych.